Related Links

Faculty Profile

Minhua Liu

Associate Professor, Translation and Interpretation, Chinese, Library


In the Faculty Authors collection:

P306.2.I86 2011
Liu, Minhua and Chiu, Yu-Hsien. "Assessing Source Material Difficulty for Consecutive Interpreting: Quantifiable Measures and Holistic Judgment" in Setton, Robin, editor. Interpreting Chinese, Interpreting China. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2011.

P306.95.L575 2001
Liu, Minhua. Expertise in simultaneous interpreting: a working memory analysis. Austin, Tex.: University of Texas at Austin, 2001.

P306.5.A28 2011
Liu, Minhua. "Methodology in Interpreting Studies: A Methodological Review of Evidence-based Research" in Nicodemus, Brenda and Swabey, Laurie, editors. Advances in interpreting research: inquiry in action. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins, 2011.

P306.L555 1993
Liu, Minhua. 逐步口譯與筆記 : 理論,實踐舆教學 (Zhu bu kou yi yu bi ji : li lun, shi jian yu jiao xue). Taibei xian Xinjuang shi: Fu ren da xue chu ban she, 1993.